Razvojno savetovalište

Razvojno savetovalište

Akcenat je na primarnoj prevenciji - otkrivanju i praćenju dece i omladine pod rizikom, rano dijagnostikovanje i stimulativni tretman dece koja ispoljavaju smetnje u razvoju, savetovanju dece, adolescenata i njihovih roditelja u vezi sa poremećajima ponašanja, neurotičnim reagovanjima, poremećajima navika, neuspesima u učenju i adolescentnim krizama, kao i ranom otkrivanju mentalnih poremećaja dece i omladine. U Razvojnog savetovališta se mogu uključiti defektolozi (logoped, oligofrenolog), pedagog, psiholog, dečji psihijatar.

Add Your Heading Text Here